Om oss

Kvarnå förskola är en fristående förskola för barn 1-5 år. Förskolan är belägen i en del av den tidigare skolbyggnaden i Niemisel.

I vår verksamhet sätter vi barnens trygghet i fokus genom hög personaltäthet, nära samverkan med vårdnadshavare, väl inarbetade rutiner, en tydlig förskolemiljö samt ett intresse för hur barnen tänker, vad de är intresserade av samt hur de jobbar tillsammans. Vi arbetar projektinriktat med barnen utifrån deras intressen och
funderar över samt strävar efter att ge barnen ett sammanhang mellan det vi upplever ute i naturen och det vi jobbar med inne på förskolan. Barnens tankar och fantasi får stort utrymme i vår verksamhet. Vi jobbar ständigt med att ge barnen möjligheter till att, utifrån varje individs förmåga, ta ansvar – för sig själva, sina kompisar och förskolans miljö.

Förskolan har en stor utegård och är belägen nära skogen. Skogen har en stor roll i vår verksamhet och vi besöker skogen regelbundet i syfte att upptäcka och utforska olika platser.

Innemiljön är under ständig utveckling med syftet att skapa en tydlig miljö för alla barn där de kan utforska och utvecklas tillsammans utifrån den aktuella barngruppens sammansättning och enligt förskolans läroplan, Lpfö 18. Barnens skapande ges stort utrymme i vår verksamhet.

Vi har tillgång till en närliggande gympasal och har idrott varje vecka där vi tillsammans med barnen skapar banor med fokus på grundmotoriska rörelser, leker lekar och tränar avslappning.

Maten tillagas av vår kokerska i det närliggande köket, mat med fokus på bra råvaror och svenskt kött. Vi serverar grönsaker till måltiderna och frukt varje dag.

Vår profil – Natur, äventyr och skapande

Vi jobbar projektinriktat med äventyrspedagogik där barnens intresse ligger som grund för varje äventyr. Vi använder skogen som inspirationskälla och plats för äventyret. Där får barnen uppleva spännande saker, träffa nyckelpersoner ur den aktuella sagan och här erhåller de olika uppdrag att genomföra tillsammans.

Den skapande verksamheten sker i huvudsak inne i förskolan, här omsätter de sina tankar genom att exempelvis rita, måla, konstruera med lim samt jobba med lera. Barnens tankar leder projektet vidare och de är delaktiga i att dokumentera det som händer med hjälp av våra ipads.

Vi ser alla barn som kompetenta individer och strävar efter att ge varje barn möjlighet att utvecklas till sitt bästa jag. Vi ger barnen möjlighet till ansvarstagande och uppmuntrar barnen att dela med sig av sina tankar och åsikter till kompisar och personal. Vi jobbar aktivt med konflikthantering och integritet.

Huvudman

Ekonomiska föreningen i Kvarnå – EFIK

Kvarnå förskola är en icke vinstdrivande förskola med EFIK som huvudman. Styrelsen består av vårdnadshavare samt personer med en allsidig och bred erfarenhet/kunskap av för- och skolverksamhet, entreprenörskap och natur, med ett omfattande nätverk i samhället.

Styrelse: Ulrika Ek, Oskar Niemi, Jenny Lindahl, Kamilla Olesen, Göran Hellström, Erland Nilsson, Håkan Johansson, Ante Olesen och Gunilla Moberg.

Att gå i en förskola som drivs av en ekonomisk förening

Verksamheten på vår förskola sker på samma villkor som en kommunal förskola. Vi följer skollagen och läroplanen för förskolan och har kommunen som tillsynsman vilket säkrar vår förskolas kvalitet. Fördelen med att ha sina barn i en förskola som våran är dels den höga personaltätheten, vilken bidrar till att vi sällan behöver ta in vikarie och på det viset skapar en stor trygghet och ett lugn i barngruppen. Vårdnadshavare har möjlighet till insyn i den dagliga verksamheten samt möjlighet att engagera sig i olika moment. Förskolan styrs inte av olika upphandlingar och avtal utan har möjlighet att använda pengarna på
bästa sätt för barnen och verksamheten. Personalen är engagerad och brinner för sitt jobb, vilket skapar en bra arbetsmiljö för alla.